دانلود مد. Scania Touring


تصاویر مود


-نسخه موردنیاز: 1.31

-خرید ازنمایندگی :اسکانیا

توجه :پس از دانلودو خارج کردن از فایل زیپ دو فایل scsوجود دارد برای کارکردن درست مود هردو مود رو فعال کنید

نکته مهم:به هیچ عنوان در هنگام نصب مد زیاده روی نکنید و حداکثر ۵ الی ۶ مد رو همزمان در بازی فعال کنید .